Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jako správce, společnost E-díly, s.r.o. se sídlem Pražská 97/138, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ: 07879326, DIČ: CZ07879326, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem , sp. zn. C 43150, jako provozovatel internetového obchodu Auto-EDIT.cz zpracováváme osobní údaje získané přímo od vás, našich zákazníků.

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí. Jako správce vás rovněž budeme vždy informovat o předání vašich osobních údajů jinému subjektu včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob, musíte vy sami informovat danou osobu a zajistit její souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Navštívíte-li naše webové stránky můžeme o vás ukládat určité informace, jedná se např. o IP adresu, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému nebo nastavení vašeho jazyka. Dále můžeme shromažďovat informace o vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte nebo které zboží zobrazujete. Tyto informace jsou však anonymizované a není tak možné je přiřadit k žádné konkrétní osobě.

Používáte-li k přístupu na náš web mobilní telefon nebo obdobný přístroj, můžeme zpracovávat i informace o tomto mobilním zařízení.

Cookies

Automaticky zpracováváme i COOKIES.

Verze pro mobilní telefony

Používáte-li pro vstup na naše webové stránky telefon, tablet nebo obdobné zařízení, webové stránky jsou pro tyto přístroje optimalizované. Ke zpracování vašich osobních údajů tak dochází obdobím způsobem, jako je tomu v případě přístupu z počítače.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb
  Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom zpracovali a doručili vaši objednávku.
 • Zákaznická podpora
  Máte-li nějaký dotaz nebo problém, k vyřešení dané situace musíme také zpracovávat vaše údaje. Je-li to nutné, mohou být vaše osobní údaje předány i třetím subjektům, zejména dopravcům zboží.
 • Uživatelský účet
  Vámi poskytnuté osobní údaje uvedené ve vašem uživatelském profilu nabízí řadu užitečných funkcí, např. poskytnete-li nám vaše telefonní číslo, můžete obdržet informace o doručení vaší objednávky. Uvedené údaje můžete kdykoliv měnit. E-mailovou adresu měnit nelze vzhledem k tomu, že je využívána pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 • Zlepšování našich služeb
  Historie vašich objednávek a vaše chování na webu nám významně pomáhá k vytváření nabídek dalších produktů, např. příslušenství k zakoupenému zboží. Díky těmto informacím vám na určitých místech zobrazujeme takové zboží, které koresponduje s vašimi potřebami a zájmy. Prvky na webu optimalizujeme pomocí nástrojů jako Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci
  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci, uplatnění našich práv a právních nároků, případně z dalších závažných důvodů.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Pro uzavření kupní smlouvy týkající se nákupu našich produktů a služeb a jejich následnému doručení zpracováváme zejména fakturační a doručovací údaje.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje využíváme k poskytnutí pro vás zajímavého obsahu. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Souhlas

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat po přihlášení do vašeho uživatelského účtu v sekci Nastavení soukromí, případně pomocí odkazu Nastavení soukromí.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím subjektům:

 • Doručení zboží
  Pro řádné doručení zboží předáváme vámi zvolenému dopravci údaje, které vyplníte v objednávce. Jedná se zejména o tyto údaje: vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, pomocí něhož vás může dopravce kontaktovat, v případě platby na dobírku i částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je oprávněn předané osobní údaje zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté je musí bezodkladně smazat.
 • Platební karty
  Společnost E-díly, s.r.o., provozovatel eshopu Auto-EDIT.cz nemá žádné údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Těmito údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Státní orgány
  Dojde-li k vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu. Uloží-li nám právní řád nebo orgán státní moci povinnost k předání vašich osobních údajů, údaje musíme předat.

Doba zpracování osobních údajů

 • Po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Při udělení souhlasu až do jeho odvolání po přihlášení do vašeho uživatelského účtu v sekci Nastavení soukromí, případně pomocí odkazu Nastavení soukromí.
 • Osobní údaje nezbytné ke splnění povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zabezpečení osobních údajů

Pro maximální zabezpečení vašich osobních údajů a zamezení jejich zneužití jsme přistoupili k dostatečným technickým i organizačním opatřením.

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným přístupem.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo opravit či doplnit své osobní údaje,
 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů,
 • právo na přístup k vašim osobním údajům,
 • právo požadovat přenesení vašich osobních údajů,
 • právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz některých osobních údajů, tzv. právo být zapomenut.

Úprava a doplnění

Vaše osobní údaje můžete prohlížet, měnit, případně některé mazat prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Dále zde můžete měnit nastavení týkající se zasílání obchodních sdělení, dotazníku spokojenosti s nákupem a cookies.

Jsou-li některé vaše osobní údaje chybné, opravte je, prosím, taktéž prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@autoedit.cz.

Přístup

Máte-li zájem o získání přehledu námi evidovaných vašich osobních údajích, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@autoedit.cz

Zažádat můžete o tyto informace:

 • účely zpracování vašich osobních údajů,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci vašich osobních údajů (kromě správce samotného),
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy,
 • zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • informace o zdroji osobních údajů, v případě, že jsme je nezískali od vás.

Výmaz

Zažádáte-li o výmaz vašich osobních údajů, nedojde ovšem k výmazu údajů na dokumentech, jež jsme povinni ze zákona uchovávat. Budeme-li vaše osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být taktéž vaše žádost odmítnuta.

Informace o vaší platební kartě neukládáme. Tyto informace jsou uchovávány u platební brány. Nemůžeme je tedy vymazat ani editovat. V tomto případě kontaktujte platební bránu.

Zažádat o výmaz osobních údajů máte právo v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
 • Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let.

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu info@autoedit.cz

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje jsou námi zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu. Máte-li konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím e-mailu info@autoedit.cz

Omezení zpracování

Na omezení zpracování osobních údajů máte právo v následujících případech:

 • vaše osobní údaje jsou nepřesné,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
 • my již vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků,
 • vznesl/a jste námitku dle předchozího bodu.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem.

Podání stížnosti

Domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tímto vás prosíme, abyste tyto nesrovnalosti řešili nejprve s námi a kontaktovali nás prostřednictvím e-mailu info@autoedit.cz

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. 5. 2019

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.